June 28, 2010

Sunbathing

The 10 rupee Model


ഇതു് മുത്തുസാമി

മുന്നാർ platnationൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു തലക്ക് ക്ഷതം ഏറ്റ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ.
©Nishad Hussain Kaippally 2011
All rights reserved. No part of this blog may be copied, transmitted, without permission.